maanantai 28. maaliskuuta 2016

Johtavien ajatusten pohdintaa


 Pohdimme Taulun kartanossa Tiimimestarit 69:n toisessa  valmennuskerrassa 14.-16.1.2016 johtavien ajatusten merkitystä. Aihe on vaativa ja johtavien ajatusten kokoaminen ja esillä pitäminen on koulussa pääasiassa rehtorin tehtävä. Rehtori ei kuitenkaan voi yksin arvoja ja muita johtavia ajatuksia tuottaa, toki hän voi niihin paljon vaikuttaa. Arvelen, että arvojen, mission, vision ja strategian laatiminen ei ole kovin tavallista suomalaisissa peruskouluissa. Kuntakohtaisia arvoja ja strategioita laaditaan enemmän ja koulut ottavat ne usein annettuina. Näin säästetään aikaa ja vaivaa yhteiseltä keskustelulta henkilöstökokoukisissa. On sanomattakin selvää, että näin johtavat ajatukset jäävät opettajainhuoneen lehtipinon pohjalle eikä kukaan muista niitä. Ne eivät kosketa ketään. Peruskouluissa edelleen usein riittää johtavaksi ajatukseksi laadukas perusopetus, mikä nähdäkseni sinänsä ei vielä tarkoita yhtään mitään.

Arvot yhteisössä  löytyvät, kun pohdimme, mihin yhteisö on valmis uhraamaan niukkoja voimavarojaan. Mutta kuinka nämä arvot ovat eläviä yhteisössä? Lähtökohtana on henkilöstön yhteisöllisesti luomat arvot. Yhteisöllisesti tuotettuihin arvoihin sisältyy tunnelataus, joka kertoo osaltaan jotain työyhteisön tilasta, menneisyydestä ja tulevaisuuden toiveista. Lähtökohtana on jokaisen ihmisen omat arvot: Mihin uskon ja mikä on minulle tärkeää? Kuinka sitten kymmenien työpaikan erilaisten ihmisten arvot voidaan tiivistää yhteen? Yhteisenä nimittäjänä on työ ja tärkeänä pidetyt asiat työhön suhtautumisessa ja työn etiikassa.

Vaikein johtamisen osa koulussa on mielestäni koulukohtaisen mission luominen. Mikä on koulumme olemassaolon merkitys ja oikeutus? Vastaus on lakisääteisessä kunnan peruskoulussa melko ilmiselvä ja se liittyy em. laadukkaan perusopetuksen tarjontaan ja kunnallisiin alueellisiin koulupiireihin. Pitääkö ja voiko peruskoulun missio olla muutakin?  Mikä tekee juuri meidän koulustamme erityisen ja onko se tarpeellista? Nähdäkseni yhteisen koulun mission löytyminen tuo yhteisön jäsenille sisäisen halun kuulua yhteisöön. Tämä halu syntyy, jos yhteisö on riittävän innostava ja siihen kuuluminen tuo ihmisille lisäarvoa verrattuna tavallisiin missiottomiin yhteisöihin. Ihmisiä motivoi arvostus, päämäätäietoisuus ja mukanaolo jossain merkittävässä. (Tiimimestarit 69  Hauholla 29.10.2015) Jos koulun toimintakulttuuria rakennetaan pitkällä aikavälillä kasvattaen me-henkeä ja arvostusta esim. erilaisin tapahtumin ja toimintatavoin, koulu saa vähitellen omaa leimaansa.
                     
                     


Visio on päämäärä jota kohti kuljemme. Sen on oltava innostava ja valoa tuottava, jotta sen voima säilyy. Vision on näytettävä suuntaa ja kannustettava muutokseen. Visio kiteyttää sen, mikä meille on tärkeää ja tavoittelemisen arvoista.

"Vision on oltava röyhkeä. Sen tarkoituksena on luoda tulevaisuutta, ei ennustaa sitä. Vain häpeilemätön visio pystyy siihen" Hanna Waldenin muistiinpanoja 15.1.2016

Vision selkeys koulussa luo suunnnan tulevaisuuden valinnoille, kuten rahankäytölle ja henkilöstösuunnittelulle. Se on sidoksissa hankintoihin, koulutuksen suunnitteluun ja vanhempainiltojen sisältöihin. Visio heijastelee sitä, mistä kokouksissa puhutaan ja mitä asioita pidetään esillä.

Strategia tiivistyy mielestäni erinomaisesti haluun palvella (Keshiran Nair: Johtamisen suuri haaste).

Keskity velvollisuuksiin, älä oikeuksiin.
Korosta arvoihin perustuvaa palvelemista.
Sitoudu palvelemaan henkilökohtaisesti.
Ymmärrä niiden tarpeita, joita haluat palvella.
Sovita yhteen valta ja palveleminen.

Strategiaa laaditaan yhdessä henkilöstön kanssa. Strategia on yhdessä sovittuja vision suuntaan johtavia tekoja, jotka vievät lähemmäksi visiota. Strategia on myös rohkeita kokeiluja, päätöksiä siitä, mistä luovutaan  ja mitä jatketaan.

Johtavien ajatusten sovellus peruskoulussa etsii omaa muotoaan edelleen. Haasteena on, että koulu on laitos, jossa oppilaiden on pakko käydä. Koulun tarjoama opetus joukkomuotoista ja lopuksi tuloksia aina arvioidaan. Lisäksi kouluissa henkilökunta on virkasuhteista, mikä asettaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa kehittämisen johtamiselle. Johtavien ajatusten kopioiminen liike-elämästä ei sovellu suoraan kouluihin. Valitettavan usein kunnan sisälläkään ei tiedetä, mitä naapurikoulussa tapahtuu. Yksintekemisen kulttuuri kouluissa vallitsee myös  koulujen johtamisessa. Rehtorit ovat hyvin itsenäisiä työssään. Koulut tarvitsevat mielestäni tulevaisuudessa enemmän keskinäistä yhteistyötä ja tiimityötä johtamisen haasteiden ja kehittämistehtävien ratkaisemiseksi yhdessä. Johtamisjärjestelmää tulee uudistaa, jotta koulut kehittyvät. Sillä tiellä olen ja vastauksia etsin yhdessä johtotiimini ja työyhteisöni kanssa.

tiistai 19. tammikuuta 2016

Tiimityöskentelyä oppimassa

Aloitin kouluni opettajien kanssa opinnot Tiimiakatemian ensimmäisessä peruskoulujen ryhmässä. Mukana tässä Otalammen koulu Vihdistä, Nurmijärven yhteiskoulu Nurmijärveltä, Puolimatkan koulu Hyvinkäältä ja Ritaharjun koulu Oulusta, Tiimimestarin opinnoissa meitä luotsaavat Johannes Partanen ja Hanna Walden. Tavoitteenani on opinnoissa ei enempää ja vähempää kuin tiimiorganisoitunut ja jatkuvasti oppiva koulu tulevaisuudessa!
Takana kaksi lähijaksoa ja paljon uutta opittua. Opiskeleminen perustuu tiimien toimintaan ja dialogiin, jossa synnytetään joka jaksolla yhdessä uutta tietoa koulusta ja itsestämme ryhmän jäsenenä.

Ensimmäisellä jaksolla eniten minuun kolahti dialogi.

Dialogi.jpg
“Dialogi ei ole yhden ihmisen toiseen kohdistavaa toimintaa vaan ihmiset käyvät dialogia yhdessä. 
Meidän tulee oppia luopumaan pyrkimyksestä saada muut ymmärtämään meitä ja lisäämään sen sijaan omaa ymmärrystämme muista.”Kuuntelu
Ihminen kuuntelee ja oppii vain tarkkaavaisuuden ja  sisäisen hiljaisuuden tilassa.
Miltä asiat näyttävät muiden näkökulmasta?

Kunnioitus
Toisen ihmisen rajojen huomioimista ja suojelemista.
Kunnioitetaan mielipiteiden jakautumista pyrkimättä korjaamaan mielipiteitä.

Odotus
Liian nopea oman mielipiteen muodostaminen johtaa yksinpuhelusarjaan eikä dialogiin.
Odottaminen on ajatusten synnyn tarkkailua.

Suora puhe
Valitse tietoisesti mitä sanot ja mitä jätät sanomatta.
Jotta löydämme oman aidon itsemme ja pystymme puhumaan suoraan, meidän täytyy osata olla hiljaa.  


W.Isaacs: Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Gummerrus, 2001.)

Kuva: CC Split Shire


Dialogissa kaikkien osien tulee olla tasapainossa. Jos jokin osa puuttuu, dialogi ei onnistu. Puhumisen ja kokoustamisen ammatilaisena saattaa luulla osaavansa kuunnella. Kuunteleminen ja odottaminen on kuitenkin todella vaikeaa hyvin usein. Kuunteleminen ei tarkoita vain hiljaa olemista vaan todellista halua yrittää ymmärtää toista ihmistä. Se tarvitsee kiireetöntä aikaa ja kuuntelua. Tasapainoisessa dialogissa lähestytään Mindfullnes-ajattelusta tuttua läsnäolon tilaa. Aistitaan ihmisten ajatuksia, eikä pyritä kumoamaan eriäviä mielipiteitä tai valmistelemaan toisen puheenvuoron aikana omaa argumenttia. Dialogin toteutuessa ihmisellä on halu kunnioittaa keskustelukumppania ihmisenä. Dialogiin sisältyy halu tutustua outouteen toisessa ja yrittää ymmärtää sitä. Tässä on haastetta sekä itselleni että koululle.